ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΓΗ ΑΓΙΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΤΟΥ ΕΝ ΟΛΥΜΠΩ

Άρθρο 1ο

Τροποποιημένο καταστατικό του Σωματείου με την επωνυμία «ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΓΗ ΑΓΙΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΤΟΥ ΕΝ ΟΛΥΜΠΩ» και τον διακριτικό τίτλο «ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΓΗ» με έδρα την Ιερά Μονή Αγίου Διονυσίου του εν Ολύμπω στο Λιτόχωρο Πιερίας.

Άρθρο 2ο

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

Σκοπός του Σωματείου είναι:

         1) Η ηθική και υλική συμπαράσταση, η φιλανθρωπία και η πάσης φύσεως συνδρομή προς την Ορθόδοξο Εξωτερική Ιεραποστολή και τις Ορθόδοξες Χριστιανικές Εκκλησίες ανά τον κόσμο.

         2) Η συμπαράσταση προς την Ορθόδοξο Εκκλησία, η καλλιέργεια και πρόοδος της Ορθοδόξου Χριστιανικής ζωής και πίστεως, η φιλανθρωπία στο εσωτερικό της χώρας και η εκτέλεση Χριστιανικών και κοινοφελών έργων υπαγορευομένων από το πνεύμα του Χριστιανισμού.

Άρθρο 3ο

ΤΡΟΠΟΙ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΤΩΝ ΣΚΟΠΩΝ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

Η επίτευξη των σκοπών του Σωματείου θα επιδιωχθεί με κάθε νόμιμο και υπαγορευόμενο υπό των Ορθοδόξων Χριστιανικών αρχών και παραδόσεων, τρόπο και ιδίως με:

      1) Τη συλλογή εισφορών από συνδρομές, δωρεές, εράνους, κληροδοτήματα, καθώς και άλλες εκδηλώσεις αυτού (εκδρομές πνευματικού. Ιεραποστολικού, ψυχαγωγικού ενδιαφέροντος κλπ.).

         2) Τη συλλογή υλικών αγαθών, εκκλησιαστικών ειδών και ιατροφαρμακευτικού υλικού για αποστολή αυτών σε Ορθόδοξες Εκκλησίες και Ιεραποστολές εγνωσμένων και αδιάβλητων προσόντων.

         3) Τη φροντίδα και μέριμνα για ανέγερση Ορθοδόξων Ιερών Ναών, σχολείων, νοσηλευτικών και άλλων ευαγών ιδρυμάτων και την ενίσχυση με κάθε τρόπο της προσπάθειας των Ορθοδόξων Εκκλησιών σε χώρες της Ιεραποστολής για αρτιότερη προαγωγή του Ιεραποστολικού έργου, με σκοπό τη βοήθεια ανθρώπων με πραγματική ανάγκη, ανεξάρτητα από θρησκεία, χρώμα, φυλή και ιδεολογία.

          4) Την εκτύπωση και αποστολή πάσης φύσεως εντύπων που μπορούν να εξυπηρετήσουν το έργο των Ορθοδόξων Ιεραποστολών ανά τον κόσμο και η χρηματοδότηση τέτοιων προσπαθειών από τις Ορθόδοξες Εκκλησίες των χωρών της Ιεραποστολής.

        5) Την έκδοση και κυκλοφορία επισήμου οργάνου (περιοδικού ή εφημερίδας) του Σωματείου, καθώς και άλλων καταλλήλων εντύπων για τη διάδοση της Ιεραποστολής στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

         6) Τη δημιουργία Ιστοσελίδας, στην οποία θα παρουσιάζεται το έργο και οι λοιπές δραστηριότητες του Σωματείου μέσω του διαδικτύου.

        7) Την πραγματοποίηση διαλέξεων, ομιλιών, συνεδρίων κλπ. διαφωτιστικού και κοινωνικοθρησκευτικού περιεχομένου.

        8) Τη δημοσίευση άρθρων, μελετών, δελτίων τύπου κλπ. στον ημερήσιο και περιοδικό, γραπτό και ηλεκτρονικό τύπο.

       9) Τη διαφώτιση του Ελληνικού κοινού για τη σπουδαιότητα της Ορθοδόξου Εξωτερικής Ιεραποστολής και του έργου που επιτελείται από τις Ορθόδοξες Ιεραποστολές ανά τον κόσμο, με έντυπα, διαλέξεις, προβολές, εκθέσεις, δημοσιεύματα, εκπομπές, σεμινάρια και άλλους τρόπους.

    10) Την ενίσχυση ατόμων (αδυνάτων, ασθενούντων και χρηζόντων βοηθείας) στο εσωτερικό της χώρας με κάθε πρόσφορο μέσο και δυνατό τρόπο.

       11) Τη συνεργασία των Ορθοδόξων Ιερών Μητροπόλεων της Ελλάδος και των Ορθοδόξων Πατριαρχείων ανά τον κόσμο, Ιεραποστολικών Συλλόγων και άλλων Σωματείων με παρεμφερή σκοπό (συμπαράσταση και οιαδήποτε κοινωνικοανθρωπιστική βοήθεια σε Ορθόδοξες Ιεραποστολές απανταχού της γης).

    12) Την ανάπτυξη σχέσεων αδελφικής εν Χριστώ επικοινωνίας με Ορθοδόξους Χριστιανούς των χωρών της Ιεραποστολής.

  13) Την οικονομική ενίσχυση ιθαγενών Κληρικών, Εκπαιδευτικών των Σχολείων και του προσωπικού των ιδρυμάτων δικαιοδοσίας της Ορθοδόξου Ιεραποστολής.

   14) Τη μελέτη, οργάνωση, διοικητική και οικονομική υποστήριξη υλοποίησης γεωργοκτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων και μεταποίησης αγροτικών προϊόντων και προγραμμάτων εκπαίδευσης, οικονομικής στήριξης,  έρευνα, μελέτη και εφαρμογή διαφόρων μεθόδων ύδρευσης, αγορά ζωικού κεφαλαίου και καλλιέργειας της γης, υγείας, καθώς και δημιουργία υποδομών για τη στήριξη και αυτοδυναμία των ιεραποστολών στις χώρες αυτές.

  15) Την αποστολή ατόμων ή ομάδων για την επίβλεψη, εποπτεία, παροχή άμεσης και ουσιαστικής βοήθειας και συντονισμό υλοποίησης των έργων των αποφασισθέντων από το Σωματείο, εντός των πλαισίων των σκοπών του, καθώς και για παροχή βοήθειας και συμπαράστασης στο έργο της Ορθόδοξης Ιεραποστολής και των αναξιοπαθούντων αδερφών μας σ’ όλο τον κόσμο.

  16) Την εκδήλωση ενδιαφέροντος και περίθαλψη ασθενών, γερόντων και αδυνάτων, εν γένει, με κάθε νόμιμο και υπαγορευόμενο υπό των Ορθοδόξων Χριστιανικών αρχών και παραδόσεων, τρόπο, στο εσωτερικό και εξωτερικό της χώρας.

   17) Τη σύσταση Ειδικών τραπεζικών λογαριασμών προς τοποθέτηση των προοριζομένων για την Ιεραποστολή πόρων, κατόπιν αποφάσεως του Δ.Σ.

    18) Τη σύσταση ειδικών Επιτροπών εργασίας και υποβοήθησης του έργου προς επίτευξη του σκοπού και των μέσων του Σωματείου,  κατόπιν αποφάσεως του Δ.Σ

    19) Την ίδρυση παραρτημάτων του Συλλόγου σε άλλες πόλεις της Ελλάδος και του εξωτερικού, κατόπιν αποφάσεως του Δ.Σ

     20) Tην λειτουργία Τράπεζας αίματος στο Γενικό Νοσοκομείο Κατερίνης και την διεξαγωγή εθελοντικών αιμοδοσίών. 

Άρθρο 4ο

ΠΟΡΟΙ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

Πόροι του Σωματείου είναι: α) το ποσό της εφάπαξ καταβολής ως δικαίωμα εγγραφής των μελών και η μηνιαία συνδρομή αυτών, β) οι έκτακτες εισφορές μελών και τρίτων, γ) το προϊόν λαχειοφόρων αγορών, εράνων κλπ., δ) οι πρόσοδοι οιασδήποτε κινητής ή ακινήτου περιουσίας του Σωματείου, ε) οι τυχόν προς το Σωματείο δωρεές, κληρονομίες, κληροδοσίες, στ) τα έσοδα από εκδηλώσεις που θα εφαρμόσει ο Σύλλογος, ζ) τα έσοδα από τοποθέτηση ειδικού κυτίου  τοποθέτησης νομισμάτων  σε καταστήματα και γενικότερα σε δημόσιους χώρους, προς οικονομική ενίσχυση των σκοπών του Σωματείου και άλλες ανάλογες δράσεις.

Άρθρο 5ο

ΟΡΓΑΝΑ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

Όργανα διοικήσεως του Σωματείου είναι η Γενική Συνέλευση (Γ.Σ.) των μελών και το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.), σύμφωνα με τον τρόπο και αρμοδιότητα που καθορίζεται από το παρόν και προβλέπεται από τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 80 επ. του Αστικού Κώδικα.

Άρθρο 6ο

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Η Γενική Συνέλευση:

         1) Αποτελείται από το σύνολο των τακτικών μελών και ευρίσκεται αυτή εν απαρτία, όταν είναι παρόντες το ήμισυ (1/2) πλέον ενός των δικαιουμένων συμμετοχής μελών, κατά την πρώτη σύγκληση αυτής και οσωνδήποτε πλέον των δέκα (10), κατά την επόμενη, εντός οκτώ (8) ημερών, τοιαύτη.

         2) Της Γ.Σ. προεδρεύει ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και σε περίπτωση κωλύματος του Προέδρου του Δ.Σ. ο αντιπρόεδρος αυτού. Σε περίπτωση κωλύματος και του αντιπροέδρου του Δ.Σ., ορίζεται άλλος ως Πρόεδρος αυτής από τη Γ.Σ., δι’ απολύτου πλειοψηφίας των παρόντων.

         3) Η Γ.Σ. συγκαλείται από τον Πρόεδρο του Δ.Σ., ο οποίος ορίζει και τα θέματα της ημερησίας διατάξεως. Η πρόσκληση γίνεται εγγράφως προς τα μέλη και στο έγγραφο αναφέρεται η ημερομηνία και ο τόπος συγκλήσεως, ως και τα συζητητέα θέματα. Η πρόσκληση μπορεί να γίνεται και μέσω της επίσημης διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) του Σωματείου, αλλά και μέσω τηλεομοιότυπου (fax) από την τηλεφωνική σύνδεση του Σωματείου και μηνύματος κινητής τηλεφωνίας (sms) σε αριθμούς κινητής τηλεφωνίας που θα υποδείξουν τα μέλη.

         4) Ο Πρόεδρος της Γ.Σ. διευθύνει τις εργασίες αυτής, δίνει ή αφαιρεί το λόγο από παρεκτρεπόμενο μέλος ή ομιλούντος για θέμα εκτός της ημερησίας διατάξεως, θέτει σε ψηφοφορία μυστική ή δι’ ανατάσεως της χειρός, θέματα κατά την ιδίαν αυτού κρίση και εκτελεί, μετά των μελών του Δ.Σ., τις αποφάσεις της Γ.Σ.

      5) Η Γ.Σ. συγκαλείται τακτικώς μεν άπαξ του έτους εντός του μηνός Φεβρουαρίου, εκτάκτως δε οσάκις κρίνει αυτό αναγκαίο το Δ.Σ. ή ζητηθεί από το 1/5 των δικαιουμένων παραστάσεως μελών. Στην αίτηση πρέπει, επί ποινή απαραδέκτου, να αναγράφονται οι λόγοι και τα προτεινόμενα προς συζήτηση θέματα. Εάν η, κατά τα ανωτέρω, αίτηση, υποβληθεί εντός δύο μηνών προ της ημεροχρονολογίας συγκλήσεως της τακτικής Γ.Σ., δεν συγκαλείται εκτάκτως η Γ.Σ., αλλά τα προτεινόμενα θέματα περιλαμβάνονται στην ημερησία διάταξη των θεμάτων της τακτικής Γ.Σ.

         6) Οι αποφάσεις της Γ.Σ. λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων, είναι δε υποχρεωτικές για το Δ.Σ. και τα μέλη του Σωματείου. Η Γ.Σ. δύναται να παύσει το Δ.Σ. δι’ αποφάσεως της, λαμβανομένης από τα 3/4 των παρόντων μελών, δια μυστικής ψηφοφορίας. Γι’ αυτό απαιτείται καταγγελία του 1/5 τουλάχιστον των μελών. Της Γ.Σ. αυτής προεδρεύει το πρεσβύτερο μέλος του Σωματείου. Αποβαλλομένου του Δ.Σ., συγκαλείται από το πρεσβύτερο μέλος του Σωματείου η Γ.Σ. εντός 15 ημερών, για την ενέργεια αρχαιρεσιών προς εκλογή νέου Δ.Σ. και προεδρεύει το πρεσβύτερο μέλος αυτής. Σε περίπτωση κωλύματος μέλους τινός, που είναι ταμειακώς τακτοποιημένο, να παρασταθεί στη Γ.Σ., δύναται το μέλος αυτό, να εξουσιοδοτήσει εγγράφως έτερο μέλος, να το αντιπροσωπεύσει στη Γ.Σ.

Άρθρο 7ο

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από επτά(7) αιρετά μέλη τα οποία εκλέγονται  από την τακτική Γ.Σ., που συγκαλείται από τον Πρόεδρο του απερχομένου Δ.Σ..  Η θητεία του Δ.Σ. είναι τριετής (3 ετής).

Οι εκλογές διεξάγονται από τριμελή εφορευτική επιτροπή που εκλέγεται από τη Γ.Σ. με φανερή ψηφοφορία. Της εφορευτικής επιτροπής προεδρεύει εκείνος που πήρε τις περισσότερες ψήφους. Η εκλογή γίνεται από όλα τα δικαιούμενα συμμετοχής στη Γ.Σ. μέλη και μεταξύ αυτών. Η εκλογή Δ.Σ. ενεργείται δια μυστικής ψηφοφορίας και δια ψηφοδελτίων, στα οποία αναγράφονται οι υποψήφιοι. Οι συμμετέχοντες στην ψηφοφορία μπορούν να θέσουν μέχρι πέντε (5) σταυρούς προτίμησης στους υποψηφίους για το Δ.Σ. και μέχρι τρεις (3) σταυρούς προτίμησης στους υποψηφίους για την Ελεγκτική Επιτροπή. Σε περίπτωση ισοψηφίας γίνεται κλήρωση. Εκ των υποψηφίων οι επτά (7) πρώτοι, κατά σειρά επιτυχίας, αποτελούν το Δ.Σ. ως τακτικά μέλη, οι δε επόμενοι τέσσερεις (4) αποτελούν αναπληρωματικά μέλη αυτού.

Εντός οκτώ (8) ημερών από της εκλογής του Δ.Σ., ο πλειοψηφών σύμβουλος συγκαλεί τα μέλη του Δ.Σ. και δια φανερής ψηφοφορίας, εκλέγεται το Προεδρείο, αποτελούμενο από τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, το Γραμματέα και τον Ταμία. . Η θητεία και του Προεδρείου είναι τριετής (3ετής).

Το Δ.Σ. συνεδριάζει όσες φορές παρίσταται ανάγκη ή ζητηθεί τούτο από τον Πρόεδρο ή τρία (3) μέλη του Δ.Σ. Οι αποφάσεις λαμβάνονται κατ’ απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας επικρατεί η γνώμη με την οποία τάχθηκε η ψήφος του Προέδρου ή του αναπληρωτή του.

Τα αναπληρωματικά μέλη του Δ.Σ. έχουν το δικαίωμα να παρευρίσκονται στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. με δικαίωμα λόγου, χωρίς δικαίωμα ψήφου.Με απόφαση του Δ.Σ., ανατίθενται σ’ αυτά, καθήκοντα σε Επιτροπές εργασίας με συγκεκριμένο αντικείμενο.

Άρθρο 8ο

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ

Ο Πρόεδρος συγκαλεί το Δ.Σ. και προεδρεύει αυτού, καθώς και τη Γ.Σ., της οποίας και προεδρεύει, όπως στο άρθρο 13 του παρόντος αναφέρεται. Ο Πρόεδρος, ασκών τα δικαιώματά του διευθύνει τις εργασίες των σωμάτων διοικήσεως, καταρτίζει τη διάταξη των συζητητέων θεμάτων, εισηγείται ο ίδιος ή έτερο μέλος του Δ.Σ., οριζόμενο από αυτόν, θέματα συζητήσεως στο Δ.Σ. και τη Γ.Σ., θέτει σε ψηφοφορία τα θέματα για τα οποία δεν υπάρχει ομοφωνία, επιμελείται της εκτελέσεως των αποφάσεων της Γ.Σ. και του Δ.Σ. Εκπροσωπεί το Σωματείο δικαστικώς και εξωδίκως, ενώπιον πάσης Αρχής και παντός Δικαστηρίου ποινικού, πολιτικού, διοικητικού, ως και πάσης εν γένει αρμοδιότητος και δικαιοδοσίας Τραπεζών κλπ., διορίζει Δικηγόρους και εν γένει πληρεξουσίους, επιμελείται της καλής λειτουργίας των γραφείων και υπηρεσιών του Σωματείου, προσλαμβάνει ή απολύει με έγκριση του Δ.Σ. υπαλλήλους, τις αποδοχές των οποίων, κατά τη φύση και το ποσό ορίζει το Δ.Σ., υπογράφει, μετά του Γραμματέως, τα εντάλματα πληρωμών, επιμελείται αυτοπροσώπως ή δι’ ετέρου μέλους του Δ.Σ. (τακτικού ή αναπληρωματικού), της εκδόσεως περιοδικών, εντύπων κλπ. Έχει την εποπτεία των οικοτροφείων και εν γένει των ευαγών ιδρυμάτων, την οποία ασκεί ο ίδιος ή έτερο μέλος του Δ.Σ. ή του Σωματείου, οριζόμενο υπ’ αυτού. Συντάσσει την έκθεση πεπραγμένων, την οποία αναγιγνώσκει κατά την ετήσια τακτική Γ. Σ.Ο Πρόεδρος μπορεί να κάνει δωρεές κατ’ ανώτερο όριο τετρακοσίων πενήντα ΕΥΡΩ (450Ε) μηνιαίως, από τα ταμειακά αποθέματα του Σωματείου  χωρίς απόφαση Δ.Σ., εκδίδοντας απόδειξη που καταχωρείται στα βιβλία του Σωματείου, για εξαιρετικούς λόγους φιλανθρωπίας και ανθρωπιστικών αναγκών ειδικά όταν συντρέχει λόγος διαφύλαξης της ανωνυμίας του δωρεοδόχου.

Άρθρο 9ο

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ

Ο Αντιπρόεδρος αναπληρώνει τον Πρόεδρο απόντα ή κωλυόμενο σε όλες του τις αρμοδιότητες και βοηθεί αυτόν στην εκπλήρωση των καθηκόντων του, εν αρμονική συνεργασία.

Άρθρο 10ο

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ

Ο Γραμματέας, διευθύνει τα γραφεία της Γραμματείας, τηρεί όλα τα βιβλία, πλην των αναγομένων στην αρμοδιότητα του Ταμία, το αρχείο, τη σφραγίδα, συντάσσει και τηρεί τα πρακτικά, εκδίδει και συνυπογράφει, μετά του Προέδρου, τα εντάλματα πληρωμών, τα στελέχη των οποίων τηρεί, φυλάττει το βιβλίο της κινητής και ακινήτου περιουσίας του Σωματείου, ως και την κινητή περιουσία αυτού. Επιμελείται της ενημέρωσης των μελών για τακτική ή έκτακτη Γ.Σ. καθώς και πραγματοποίηση οιασδήποτε εκδήλωσης σε συνεννόηση και σύμφωνα με τις οδηγίες του Προέδρου.

Άρθρο 11ο

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΑΜΙΑ

Ο Ταμίας τηρεί άπαντα τα σχετικά με την αρμοδιότητα του βιβλία και διαχειριστικά στοιχεία, εκδίδει διπλότυπες αποδείξεις εισπράξεων και τηρεί τα στελέχη αυτών, ενεργεί τις πληρωμές, βάσει ενταλμάτων που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και το Γραμματέα, τηρεί ταύτα μετά των σχετικών αποδείξεων και τιμολογίων, τηρεί το βιβλιάριο καταθέσεων και τις εν γένει κινητές χρηματικές αξίες, όπως χρεόγραφα, ομολογίες κλπ. Κρατεί στα χέρια του χρηματικό ποσό μέχρι χιλίων πεντακοσίων  (1.500) ΕΥΡΩ, που δύναται να αυξομειωθεί με απόφαση του Δ.Σ., καταθέτει σε τραπεζικό λογαριασμό του Σωματείου, τα υπέρ των χιλίων πεντακοσίων (1.500) ΕΥΡΩ χρηματικά ποσά. Συντάσσει τον ετήσιο απολογισμό και προϋπολογισμό, τηρεί τούτους και τις εκθέσεις της Ελεγκτικής Επιτροπής. Με πράξη του Προέδρου του Δ.Σ., δύναται να ορισθεί από το Δ.Σ. μέλος του Δ.Σ. (τακτικό ή αναπληρωματικό) ως βοηθός του Ταμία.

Άρθρο 12ο

ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Κατά την ίδια μέρα των αρχαιρεσιών προς ανάδειξη Δ.Σ., ενεργείται και εκλογή Ελεγκτικής Επιτροπής (Ε.Ε.), αποτελουμένης εκ τριών (3) τακτικών μελών και δύο (2) αναπληρωματικών, δια μυστικής ψηφοφορίας. Η θητεία της Ελεγκτικής Επιτροπής είναι τριετής (3ετής). Έργο της Ελεγκτικής Επιτροπής είναι ο έλεγχος της διαχειρίσεως του Δ.Σ. κατά το λήξαν έτος ή εκτάκτως εάν απαιτηθεί κατόπιν αποφάσεως του Δ.Σ. Προς τούτο καλείται υπό του Προέδρου προ 15 ημερών τουλάχιστον προ της Γ.Σ., ελέγχει τα διαχειριστικά στοιχεία και συντάσσει τη σχετική έκθεση, η οποία αναγιγνώσκεται στη Γ.Σ.

Άρθρο 13ο

ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

Τα μέλη του Σωματείου διακρίνονται σε τακτικά, αρωγά και επίτιμα.

Α) Τακτικά   

Ως τακτικά μέλη μπορούν να εγγραφούν, μετά από αίτησή τους που προσυπογράφεται από δύο (2) μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου, τα οποία βεβαιώνουν για το ήθος του υποψηφίου, άνθρωποι κάθε εθνικότητας και θρησκεύματος, αμφοτέρων των φύλων,  με την προϋπόθεση ότι αποδέχονται ανεπιφύλακτα τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού και τις κατωτέρω αναφερόμενες ειδικότερες υποχρεώσεις.

Ειδικότερες υποχρεώσεις των τακτικών μελών

1) Να παρίστανται στις Γενικές Συνελεύσεις του Σωματείου.

2) Να μετέχουν στις δραστηριότητες του Σωματείου (ενδεικτικά, τακτικές  συναντήσεις, διαλέξεις, εξορμήσεις,  κλπ).

3) Να προσφέρουν εθελοντικώς προσωπική εργασία, εφ’ όσον έχουν ευχέρεια, για τη διεκπεραίωση του έργου του Σωματείου .

4) Να καταβάλλουν ανελλιπώς την ετήσια συνδρομή τους.

5) Μόνο τα τακτικά μέλη τα ταμειακώς τακτοποιημένα έχουν το δικαίωμα να εκλεγούν και να εκλέγονται στα όργανα του Σωματείου (Διοικητικό Συμβούλιο, Εξελεγκτική Επιτροπή).

6) Το πάγιο δικαίωμα εγγραφής των τακτικών μελών και η μηνιαία συνδρομή τους ορίζεται με απόφαση του Δ.Σ.. Το ποσόν αυτό μπορεί να αναπροσαρμόζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Β) Αρωγά

Ως αρωγά μέλη μπορούν να εγγραφούν μετά από αίτησή τους, άνθρωποι κάθε εθνικότητας και θρησκεύματος, αμφοτέρων των φύλων. Στην κατηγορία των αρωγών μελών μεταφέρονται τα τακτικά μέλη τα οποία λόγω ασθενείας, γήρατος, υποχρεώσεων ή άλλων λόγων, δεν μπορούν να παρακολουθούν τις δραστηριότητες του Σωματείου, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Τα αρωγά μέλη δεν έχουν το δικαίωμα να εκλέγουν και να εκλέγονται, δε βαρύνονται με τις υποχρεώσεις των τακτικών μελών παρά μόνο με μηνιαία συνδρομή η οποία ορίζεται με απόφαση του Δ.Σ., μπορούν να εισφέρουν στο  Σωματείο χρηματικά ποσά, ή περιουσιακά αγαθά, ή να βοηθούν το Σωματείο με άλλους τρόπους (π.χ. προσφορά υπηρεσιών) για την πραγματοποίηση των σκοπών του.

Γ) Επίτιμα

Επίτιμα μέλη ανακηρύσσονται με απόφαση του Δ.Σ. κατόπιν προτάσεως τριών μελών του,  μέλη και μη του Σωματείου, που έχουν ειδική και διακεκριμένη  προσφορά όσον αφορά στους σκοπούς του Σωματείου, προσφέρουν διακεκριμένες ηθικές πράξεις ή υλικές υπηρεσίες στο  Σωματείο ή στον τομέα της εξωτερικής ιεραποστολής των κατά τόπους Ορθοδόξων Πατριαρχείων, Μητροπόλεων και Ιεραποστολικών κλιμακίων.

Δ) Χορηγοί, Δωρητές, Ευεργέτες, Μεγάλοι ευεργέτες.

Το Δ.Σ. μπορεί να απονείμει τον τίτλο του Χορηγού, του Δωρητή, του Ευεργέτη και του Μέγα Ευεργέτη σε μέλη και μη του Σωματείου που έχουν προφέρει ιδιαίτερες υπηρεσίες ή δωρεές στο Σωματείο.

Ε) Το Δ.Σ. μπορεί να απονείμει τον τίτλο του Επίτιμου  Προέδρου του Σωματείου σε προσωπικότητες που έχουν ιδιαίτερη και σημαντική προσφορά στο Σωματείο και προήγαγαν εξαιρετικώς τους σκοπούς του Σωματείου.  

ΣΤ) Όσοι έχουν λάβει τους ανωτέρω τιμητικούς τίτλους, ήτοι τα Επίτιμα Μέλη, Χορηγοί, Δωρητές, Ευεργέτες, Μεγάλοι Ευεργέτες, Επίτιμοι Πρόεδροι, του Σωματείου έχουν όλα τα δικαιώματα των τακτικών μελών, με εξαίρεση τα δικαιώματα της ψήφου, του εκλέγειν και του εκλέγεσθαι στα όργανα του Σωματείου. Παρίστανται στην Γενική Συνέλευση, ενώ διατυπώνουν απόψεις και κρίσεις χωρίς ψήφο.

Σε περιπτώσεις που πρόσωπα που έχουν κατά καιρούς τιµηθεί από το Σωματείο με τους ανωτέρω τίτλους και δεν επιδεικνύουν τις προβλεπόµενες από το Καταστατικό υποχρεώσεις τους, αυτοδίκαια θα εκπίπτει η όποια διάκρισή τους. Στις εν λόγω περιπτώσεις η διαδικασία θα κρίνεται από το Δ.Σ. χωρίς καµία δηµοσιοποίηση της πράξης.

Άρθρο 14ο

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ

         1) Τα μέλη υποχρεούνται να τηρούν τους όρους του Καταστατικού, να συμμορφώνονται προς τις αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως και του Διοικητικού Συμβουλίου, να εκπληρώνουν τακτικά τις προς το Σωματείο οικονομικές υποχρεώσεις τους, ενω τα τακτικά οφείλουν να μετέχουν των Γενικών Συνελεύσεων και των εκδηλώσεων του Σωματείου και να προσφέρουν την προσωπική τους εργασία για την εκπλήρωση των σκοπών του Σωματείου, εφόσον τους ζητηθεί. Η μηνιαία συνδρομή και το ποσό της καθορίζεται από το ΔΣ.

         2) Τα τακτικά μέλη δικαιούνται να λαμβάνουν το λόγο και να ομιλούν στις Γενικές Συνελεύσεις, ελεύθερα επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως και μόνο, να θέτουν υποψηφιότητα εκλογής τους ως μελών του Δ.Σ. και της Ελεγκτικής Επιτροπής και να λαμβάνουν γνώση των πρακτικών των Γενικών Συνελεύσεων και να προτείνουν την εγγραφή νέων μελών. Τα μέλη δικαιούνται να αποχωρούν του Σωματείου, υποχρεούμενα να γνωστοποιήσουν αυτό στο Διοικητικό Συμβούλιο, τρεις μήνες τουλάχιστον, προ της λήξεως του έτους (31 Δεκεμβρίου), θεωρούνται δε αποχωρούντα στο τέλος του έτους.

         3) Τακτικό μέλος που καθυστερεί την καταβολή των οικονομικών του υποχρεώσεων πέραν του έτους, μπορεί είτε να διαγράφεται από το Σωματείο, είτε να τραπεί σε αρωγό μέλος με απόφαση του Δ.Σ., δυνάμενο όμως να επανεγγραφεί με αίτησή του προς το Δ.Σ. και σε περίπτωση που αυτή γίνει αποδεκτή από το Δ.Σ., αφού προηγουμένως καταβάλει τις οφειλόμενες οικονομικές υποχρεώσεις του.

Άρθρο 15ο

ΝΕΑ ΜΕΛΗ

Η αίτηση για την εγγραφή ως νέου μέλους του Σωματείου, τακτικού ή αρωγού πρέπει να περιλαμβάνει:

1) Τα πλήρη στοιχεία του ενδιαφερομένου 2) Δήλωσή του ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού και  3) Τις υπογραφές των προτεινόντων την εγγραφή στη περίπτωση των τακτικών μελών.

Τα τακτικά και αρωγά μέλη εγγράφονται μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου που λαμβάνεται κατά πλειοψηφία των παρόντων μελών αυτού. 

Άρθρο 16ο

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ

Μέλος που επιδεικνύει βαρεία αμέλεια περί την εκτέλεση των υποχρεώσεων και καθηκόντων του προς το Σωματείο ή που καταδικάσθηκε ανεκκλήτως για ατιμωτικό αδίκημα στον ιδιωτικό του βίο ή για αντικοινωνική δράση, διαγράφεται, το μεν απλό μέλος, τακτικό ή αρωγό, , από το Δ.Σ., το δε μέλος του Δ.Σ., από τη Γ.Σ., με πρόταση του Προέδρου του Δ.Σ. ή του νομίμου αναπληρωτού του. Μέλος που ενεργεί αντιθέτως προς το σκοπό του Σωματείου, διαγράφεται με απόφαση της Γ.Σ., κατόπιν σχετικής προτάσεως του Δ.Σ.

Περίπτωση παραβάσεως ή παραλείψεως διατάξεως της περί Σωματείων νομοθεσίας ή του Καταστατικού για μέλος του Σωματείου ή της Διοικήσεως αυτού, διά υπαιτίου πράξεως ή παραλείψεως, ανεξαρτήτως των τυχόν προβλεπομένων ποινικών ή άλλων νομικών κυρώσεων, αποτελεί πειθαρχικό παράπτωμα έναντι του Σωματείου, επισύρον πειθαρχικές κυρώσεις, αναλόγως της βαρύτητας του παραπτώματος, ως ακολούθως: α) Παρατήρηση, β) Προσωρινή απομάκρυνση ενός ή δώδεκα μηνών και γ) Οριστική αποβολή. Τις κυρώσεις επιβάλλει, δια μεν τα μέλη του Σωματείου, το Δ.Σ., δια δε τα μέλη του Δ.Σ. η Γ.Σ., δια πλειοψηφίας των 3/4 των παρόντων. Οι τιμωρηθέντες δια προσωρινής απομακρύνσεως ή οριστικής αποβολής, δικαιούνται να προσφύγουν, εντός διμήνου από τότε που έλαβαν γνώση της ποινής, τα απλά μέλη ενώπιον της Γ.Σ. και τα μέλη του Δ.Σ. ενώπιον του αρμοδίου Δικαστηρίου.

Άρθρο 17ο

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

Τροποποίηση του παρόντος δύναται να γίνει με πρόταση του Δ.Σ., από τη Γ.Σ., συγκροτουμένης εκ των 2/3 των ταμειακώς τακτοποιημένων μελών και δια πλειοψηφίας των 3/4 των παρόντων.

Άρθρο 18ο

ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

Το Σωματείο έχει σφραγίδα φέρουσα στο μέσο παράσταση ενός Αφρικανού παιδιού και κυκλικά τη φράση «ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΓΗ ΑΓΙΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΤΟΥ ΕΝ ΟΛΥΜΠΩ» και τον αριθμό 2017, δηλαδή το έτος ίδρυσης του Συλλόγου.  Το Δ.Σ. με απόφαση του μπορεί να καθορίζει το λογότυπο που θα φέρουν τα έγγραφα και τα λοιπά έντυπα που εκδίδει το Σωματείο.

Άρθρο 19ο

ΕΤΗΣΙΑ ΕΟΡΤΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

Ετήσια εορτή του Σωματείου ορίζεται η εορτή της υψώσεως του Τιμίου Σταυρού στις 14 Σεπτεμβρίου. Τις εορταστικές εκδηλώσεις προγραμματίζει ο Πρόεδρος μετά του Δ.Σ.

Άρθρο 20ο

Για οτιδήποτε μη προβλεπόμενο από το παρόν Καταστατικό, αποφασίζει το Δ.Σ. και εγκρίνεται από την ακολουθούσα Γ.Σ. Πρέπει όμως η απόφαση αυτή να μην αντίκειται απολύτως ή προσκρούει στις γενικές αρχές του Σωματείου.

Άρθρο 21ο

ΔΙΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

Το Σωματείο διαλύεται δι’ αποφάσεως της Γ.Σ. συγκροτουμένης εκ των 2/3 τουλάχιστον των μελών και δια πλειοψηφίας των 3/4 των παρόντων, εάν εξέλιπε ο λόγος λειτουργίας του ή όταν εξετράπη του προορισμού του. Με τη διάλυση του Σωματείου η περιουσία του περιέρχεται, με απόφαση της τελευταίας Γ.Σ. του σε ευαγές Ίδρυμα ή σε έτερο Ιεραποστολικό Σωματείο ή σε Ιερό Ναό ή σε Ιερά Μονή της Ορθοδόξου Εκκλησίας.

 Άρθρο 22ο

Το καταστατικό αυτό αποτελείται από είκοσι δύο (22) άρθρα και προήλθε από τροποποίηση του Ιδρυτικού Καταστατικού του Σωματείου. Αφού αναγνώστηκε στην τακτική της Γενικής Συνέλευσης των μελών του Σωματείου το Σάββατο 2 Μαρτίου  2019, εγκρίθηκε στο σύνολό του με την ψήφο των παριστάμενων μελών και κυρώθηκε με την υπογραφή τους. Αρχίζει δε να ισχύει από την ημέρα που θα εγκριθεί από το αρμόδιο Δικαστήριο.